ANBI-gegevens

Staat van baten en lasten Stichting Het Vrouwenhuis
20172016
Opbrengsten
Saldo gebouwen en grond36.471443
Saldo effecten238.891180863
Saldo rente11.20914802
Overige opbrengsten2.3522291
  
288.923198.399
  
Saldo bruto opbrengsten288.923198.399
Kosten
Personeelskosten57.43852120
Huisvestingskosten21.36321684
Verkoopkosten974733
Algemene kosten9.1147767
Besteding goede doelen19.49035000
  
108.379117.304
  
Saldo lopend jaar180.54481.095