ANBI-gegevens

Beleidsplan

Stichting Het Vrouwenhuis, gevestigde te Zwolle

Inhoudsopgave

1 Doelstelling
2 Activiteiten
3 Financieel beleid
4 Beleidsvoornemens
5 Vaststelling

1 Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

 1. De instandhouding van het pand “Het Vrouwenhuis” aan de Melkmarkt 53/Korte Kamperstraat 1 en de daarnaast gelegen voormalige directricewoning aan de Voorstraat 44 als historisch en rijksmonument en als pand voor de huisvesting van vrouwen;
 2. Het inrichten van een gedeelte van het gebouw als historisch monument ter herinnering aan de periode dat het als woonhuis werd gebruikt en ook aan de periode daarna van meer dan twee eeuwen dat het Vrouwenhuis – op grond van het testament van de stichtster – als huis voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen in gebruik is geweest;
 3. De instandhouding van de door de stichtster en tijdgenoten gemaakte schilderijen en ook van de inrichting van de benedenverdieping van het gebouw;
 4. Het geven van gelegenheid aan het publiek om het in punt 2 bedoelde gedeelte van het gebouw en de in punt 3 genoemde schilderijen en overige inrichting te bezichtigen;
 5. Als de financiële middelen dat toelaten het verlenen van een financiële bijdrage ten behoeve van het kunstonderwijs in de gemeente Zwolle en aan projecten van ouderenzorg in de gemeente Zwolle.

2 Activiteiten

De feitelijke activiteiten van de stichting hebben vooral betrekking op het pand “Het Vrouwenhuis”, waarbij voor van belang is:

 1. Het onderhouden van het pand. In dat kader wordt onder mee samengewerkt met daartoe deskundige partijen, zoals Monumentenwacht die op periodieke basis inspecteert en rapporteert;
 2. Het dagelijks beheer van het pand en de verhuur van kamers in de bovenverdieping van de Korte Kamperstraat 1 en kamers in de voormalige directricewoning aan de Voorstraat 44;
 3. Het openstellen van de daartoe bestemde gedeelten van het pand voor bezichtiging door het publiek door middel van rondleidingen op afspraak;
 4. Het organiseren van activiteiten die bijdragen aan verdere bekendheid van “Het Vrouwenhuis” in de gemeente Zwolle, maar ook daarbuiten;
 5. Het doen van onderzoek voor zover van toepassing om zo meer te weten te komen van de geschiedenis van “Het Vrouwenhuis” in de meest brede zin.

Ten aanzien van punt 2 is dit gedelegeerd aan door het bestuur benoemde en aangestelde directrice “Het Vrouwenhuis”.

Ten aanzien van de punt 3 en 4 is dit gedelegeerd aan door het bestuur benoemde en aangestelde directrice “Het Vrouwenhuis”, die daartoe wordt ondersteund door een eveneens door het bestuur benoemde en aangestelde museumassistente en een aantal vrijwilligers.

Over invulling van het geven van een financiële bijdrage ten behoeve van het kunstonderwijs in Zwolle staat het bestuur in voortdurend contact met de directies van de instellingen die het betreft, om zo te komen tot een passend opzet, inrichting en uitvoering van die doelstelling van de stichting.

3 Financieel beleid

De stichting kent een door het door de stichtster nagelaten vermogen bij de oprichting van “Het Vrouwenhuis” onmiddellijk na haar overlijden in 1742. Dit vermogen bestaat uit “Het Vrouwenhuis”, landerijen en effecten en spaartegoeden.

De huursters van de kamers betalen een maandelijkse huur. De landerijen kennen een jaarlijkse pachtopbrengst. De effecten kennen een jaarlijkse waardeontwikkeling die, afhankelijk van de economische ontwikkelingen, positieve en negatieve fluctuaties kent.

De kosten van het onderhoud van het pand en het personeel worden gedekt door de huur- en pachtopbrengsten.

Als er sprake is van een negatief saldo, wordt dit aangevuld vanuit het eigen vermogen.

Beleidsuitgangspunten bij het financiële beleid zijn discretie, prudentie en keuze voor beleggingsfondsen die bijdragen aan de realisatie van de “sustainable development goals” van de Verenigde Naties.

4  Beleidsvoornemens

Gelet op het vorengaande zal de stichting haar activiteiten zoals bovenstaand vermeld onverminderd voortzetten vanuit de gedachte dat zij zichzelf slechts ziet als doorgevers van het culturele erfgoed aan de volgende generatie.

Dat betekent focus op:

 1. Goede bouwkundige staat van het pand;
 2. Goede instandhouding van het culturele erfgoed die het pand vertegenwoordigt;
 3. Goede financiële situatie die het voortbestaan van “Het Vrouwenhuis” zeker stelt;
 4. Goede toegankelijkheid voor publiek van het culturele erfgoed die het pand vertegenwoordigt;
 5. Vergroten bekendheid van “Het Vrouwenhuis”;
 6. Verder onderzoek om zo kennis over “Het Vrouwenhuis” in de meest brede zin te vergroten.
 7. Als de financiën het toelaten op een passende en moderne wijze financieel bijdragen aan het kunstonderwijs in de Gemeente Zwolle en aan projecten van ouderenzorg in de gemeente Zwolle.

5 Vaststelling

Aldus vastgesteld door het bestuur van stichting Het Vrouwenhuis, gevestigde te Zwolle, 2021.


Algemene gegevens fonds

NaamStichting het Vrouwenhuis
Nummer Kamer van Koophandel41022994
Contactgegevens
Adres
Telefoonnummer
E-mailadresinfo@vrouwenhuiszwolle.nl
Websitehttps://vrouwenhuiszwolle.nl
RSIN002933743
Actief in sector
In welke landen is uw fonds actief?
Aantal medewerkers
Aantal vrijwilligers

Statutair bestuur van het fonds

VoorzitterH. van der Wal
SecretarisM.L.H. van der Sande
PenningmeesterE. Kamman

Algemeen

Doelstelling
Statutaire doelstelling van het fonds. Wat wil het fonds bereiken?

1. Instandhouding van het pand “het Vrouwenhuis” als historisch en rijksmonument en als pand voor de huisvesting van vrouwen.
2. Het inrichten van een gedeelte van “het Vrouwenhuis” ter herinnering aan de periode dat het gebouw werd gebruikt voor de huisvesting van alleenstaande vrouwen

Hoofdlijnen beleidsplan
Zie het beleidsplan hierboven.

Hoe krijgt het fonds inkomsten?
Zie het beleidsplan hierboven.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
Zie het beleidsplan hierboven.

URL van het beleidsplan
https://vrouwenhuiszwolle.nl/anbi

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie.

Activiteitenverslag
Door een omvangrijke restauratie, gestart in 2020 en doorlopend in 2021, is Het Vrouwenhuis gedurende het gehele jaar gesloten geweest voor publiek.

Staat van baten en lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten: 2021

BatenRekening 2021Rekening 2020Begroting 2022
Opbrengsten beleggingen€ 795.676
Minus: kosten beleggingen– € 47.201
Subtotaal netto beleggingsresultaat€ 748.475
Overige baten– € 199
Totale baten€ 748.276

LastenRekening 2021Rekening 2020Begroting 2022
Doelbesteding / giften / donaties € 1.206.959€ 900.000
Personeelskosten€ 70.861€ 70.000
Huisvestingskosten€ 18.282€ 20.000
Administratiekosten algemeen€ 3.092€ 3.500
Administratiekosten
aanvragen/giften/projecten
ICT kosten€ 970€ 950
Bestuurskosten
Communicatiekosten€ 4.171€ 5.000
Financiële kosten
Afschrijvingen
Overige lasten€ 8.515€ 10.000
Totale lasten€ 1.312.850€ 1.009.450
Resultaat
(saldo van totale baten en totale lasten)
– € 564.574€ 0

Toelichting

De baten van het Vrouwenhuis bestaan uit de opbrengsten van beleggingen. In 2021 ging het goed met de beleggingen. De restauratie van het Vrouwenhuis heeft gezorgd voor een aanzienlijke kostenpost. Deze kosten zullen doorlopen in 2022.